คำสั่งวิทยาลัย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561  

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ฯ ปีการศึกษา 2561 
^