โครงการอบรม

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561  

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  

การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  

^