Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายธวัชชัย หนูอินทร์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

 • thumbnail

  นายครรชิต กำลังเกื้อ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายอำนวย เอียดเฉลิม

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายธีรชัย ไข่ทองแก้ว

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายธีรชัย ไข่ทองแก้ว

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

^